Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Novela zákoníku práce v oblasti BOZP

 
Informace o novinkách v zákoníku práce v oblasti BOZP.
 

Rádi bychom Vás v tomto newsletteru informovali o vybraných novinkách, které přinesla poslední novela zákoníku práce v oblasti BOZP. Změny se týkají především odškodňování zaměstnanců.

I. Nově zákoník práce zavádí jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, která přísluší jeho rodinným příslušníkům (manžel/ka, partner/ka, dítě, rodič, další osoby v poměru rodinném nebo obdobném).
Lze očekávat, že se bude jednat o výjimečné případy nejtěžšího zdravotního postižení (např. kómatické stavy, závažná poškození mozku, ochrnutí výrazného rozsahu, tj. následky srovnatelné s usmrcením osoby, která je v tomto případě trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění.

II. Mění se stanovení výše náhrady nákladů spojených s pohřbem při úmrtí zaměstnance. Doposud byla pro tyto účely stanovena částka do výše nejméně 20 000 Kč. Nyní se jedná o jedenapůlnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo.
 
III. Zároveň se obdobným způsobem mění i jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých po smrtelném pracovním úrazu, která se z původní výše nejméně 240 000 Kč pro každého pozůstalého mění na dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Již se neváže u dětí zemřelého na jejich zletilost a u rodičů na žití ve společné domácnosti a přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném.

 

Novela zákoníku práce přinesla řadu dalších změn, např. ve stanovování dovolené, zavedení sdíleného pracovního místa apod. I přestože se nejedná o záležitosti týkající se BOZP, jde o zásadní změny v pracovněprávní oblasti, proto zmíníme alespoň tyto dvě významné novinky:

I. Doba dovolené už nebude přepočítávána na pracovní dny, jako je tomu nyní, ale na hodiny, v nichž se bude dovolená čerpat. Mění se základní jednotka pro výpočet a čerpání dovolené, kterou nyní bude odpracovaná týdenní pracovní doba. Poměrná část dovolené tak bude stanovována za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném roce nárok.

II. Nově má vzniku sdíleného pracovního místa, kdy zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Sdílej tento článek na