Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Novela zákona o PO

 
1. srpna 2017 nabyla účinnosti novela zákona o požární ochraně.
 

Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydána v zákoně o střelných zbraních a střelivu. Tato novela přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Za jejich neplnění stanovuje významný postih, pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Nově, je možnost oprávněného výkonu činnosti s vysokým požárním nebezpečím, vázána na schválení posouzení požárního nebezpečí. Maximální pokuta za nesplnění povinnosti narostla desetinásobně. Novinkou je též to, že pokuta musí být uložena, dříve, do 1. 8. 2017, mohla být, ale nemusela.

Dalším dokumentem, jehož zpracování se novela týká, je dokumentace zdolávání požáru. Právnické a podnikající fyzické osoby, mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, až po schválení dokumentace zdolávání požáru orgánem státního požárního dozoru. Tato dokumentace musí být ve dvou vyhotoveních předložena ke schválení orgánu státního požárního dozoru. Zpracovat ji může, jako dosud, odborně způsobilá osoba nebo technik PO. Pokud jsou zjištěny nedostatky, stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení. Neodstraní-li je do stanovené lhůty, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení a žadatel nebude moci zahájit provozování plánované činnosti.

Předpokládá se také, že dojde ke zvýšení tlaku ze strany právnických a podnikajících fyzických osob na odpovědnost zpracovatele uvedených dokumentů za kvalitu své práce, jelikož může být určující, pro zahájení provozování své zamýšlené činnosti. V důsledku toho může být zpracovatel dokumentu odpovědný za škody, které v důsledku jeho nekvalitní práce vznikly zpožděním zahájení zamýšlené činnosti.

Sdílej tento článek na