Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Zpracování osobních údajů

 
Informace o zpracování osobních údajů klientů našeho systému
 

Informace o zpracování osobních údajů klientů našeho systému

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) informovali, jak naše společnost Advis Consulting s.r.o., se sídlem Novákových 6, Praha 8, IČ: 27957870, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129378 , jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. Rozsah a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává v takovém rozsahu, v jakém mu byly subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO či školení formou e-learningu se správcem. Osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými a obecně závaznými právními předpisy České republiky a k plnění jeho zákonných povinností.  

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 • poskytování služeb v oblasti BOZP a PO či školení formou e-learningu (plnění zákonných povinností ze strany správce);
 • účel vyplývající z jednání o zvažovaném smluvním vztahu (za účelem uzavření smlouvy);
 • účel vyplývající z plnění smlouvy mezi Vámi a správcem;
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků;
 • poskytnutí v rozsahu nezbytně nutném pro právní, ekonomické a daňové poradce a auditory, a to za účelem poskytování poradenských služeb správci;
 1. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získá:

 • v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti BOZP a PO či školení formou e-learningu; 
 • přímo od subjektů údajů v souvislostí s případným vyřizováním stížností.
 1. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektu údajů

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů, jako např. jméno, příjmení, email, datum narození a jiné;
 • kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;
 • další údaje, jako např. bankovní spojení;

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace, jsou:

 • klient;
 • potenciální klient;
 1. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány především ve školícím portálu e-skolitel.cz v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením.

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla správcem přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu a v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech České republiky pro skartaci a archivaci dokumentů, případně tak dlouho, jak je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů subjektů jsou:

 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
 1. Poučení o právech subjektu údajů

 Máte právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby správce předal tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Obecným nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.  Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Rovněž Vás informujeme, že naše společnost jmenovala kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje: Ing. Vít Šikýř, email: sikyr@adviscon.cz

Sdílej tento článek na