Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
BOZP a PO
 
 
Základní informace

Nabízíme Vám efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace, školení, revize, lékařské prohlídky aj., přičemž disponujeme vlastním školícím portálem, který je Vám k dispozici.

Vzhledem k povinnostem zajištění BOZP a PO Vám nabízíme naše služby

Zpracování a správu dokumentace BOZP a PO (na míru, dostupné on-line).
Pro lepší představu uvádíme některé dokumenty, které jsme schopni zpracovat: kategorizace prací, registr rizik, bezpečnostní směrnice, bezpečnostní předpisy, formuláře, dokument o začlenění dle požárního nebezpečí, požární poplachovou směrnici, evakuační plány a další.
Školení BOZP, PO, školení řidičů, první pomoci, QMS atd..
Všechny školení nabízíme ve dvou formách (osobní i e-learningové). Pro bližší informace o školení klikněte zde.
Revize elektro, plynu, hasicích přístrojů a hydrantů, spalinových cest atd..
Závodní lékařskou péči včetně zdravotních prohlídek (PLS). 
Pravidelné kontroly a ostatní náležitosti dané legislativou. 
Poradenství v dané oblasti. 
 
 
 
Co je to Bozp ?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je systém opatření daných legislativou (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a dalších) a zaměstnavatelem.

Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance při vykonávání jeho pracovních povinností.

Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací podle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb., zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a odstraňovat zjištěné nedostatky a dále je zaměstnavatel povinen vézt a aktualizovat dokumentaci k BOZP, zajistit smluvního poskytovatele pracovnělékařské péče a zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

 
 
Co je to Po ?

Požární ochrana (PO) je systém, stejně jako BOZP, opatření daných legislativou (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci) a zaměstnavatelem.

Povinnost zavedení systému PO je dána legislativou. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit povinnosti v požární ochraně ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. 

Pro zabezpečení požární ochrany je podstatné správné začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím či s vysokým požárním nebezpečím). V návaznosti na zařazení do kategorie podle provozovaných činností je nutné mít zpracovanou příslušnou dokumentaci požární ochrany a vést příslušné záznamy (např. požární kniha, zprávy z revizí). 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit zpracování dokumentace PO a udržovat ji aktuální. Dále je povinen zabezpečit svým zaměstnancům patřičné školení o PO, dále pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 Zákona 133/1985 Sb.), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 Zákona 133/1985 Sb.) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6 Zákona 133/1985 Sb.) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Zaměstnavatel je také povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

 
 
Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte zde.